Wabi Premium Restaurant

Nguyễn Chánh, Hà Nội
Năm: 2020
Ảnh: Triệu Chiến