Sadhu chay

Địa điểm: Hoàng Đạo Thuý, Hà Nội
Năm: 2020
Ảnh: Triệu Chiến