Nhà vệ sinh

Địa điểm: Hà Nội
Năm: 2017
Ảnh: Triệu Chiến