Nhà TT

Địa điểm: Hà Đông, Hà Nội
Năm: 2015
Ảnh: Lê Anh Đức