Nhà Lạc Trung

Địa điểm: Lạc Trung, Hà Nội
Năm: 2022
Ảnh: Triệu Chiến