Nhà L+

Đia điểm: Minh Khai, Hà Nội
Năm: 2016
Ảnh: Lê Hoàng