Nhà cúc cu

Địa điểm: Gia Lâm, Hà Nội
Năm: 2016
Ảnh: Triệu Chiến