Lồng Phương Đông

Địa điểm: Minh Khai, Hà Nội
Năm 2016
Ảnh: Triệu Chiến