Bánh mì Mong

Địa điểm: Hàng Thùng, Hà Nội
Địa điểm: 2018
Ảnh: Triệu Chiến