KN House

Tứ Liên | Tây Hồ | Hà Nội | 2013
Ảnh: Adrei Studio