Liu Riu Quán

Hàng Mành | Hoàn Kiếm | Hà Nội | 2019
Ảnh: Triệu Chiến