Nhà xóm Chiêu

Địa điểm: An Mỹ, Hội An
Năm: 2019
Ảnh: Triệu Chiến