Nhà Vân Kiều

Địa điểm: Nam Định
Năm: 2023
Ảnh: Triệu Chiến