Nhà KN

Địa điểm: Quảng An, Hà Nội
Năm: 2013
Ảnh: Adrei Studio