Liu Riu Restaurant

Địa chỉ: Hàng Mành, Hà Nội
Năm: 2019
Ảnh: Triệu Chiến